Đóng

N.liệu bổ sung TĂCN

Men vi sinh Bacillus indicus

Bacillus indicus là một chủng lợi khuẩn sản sinh lượng lớn carotenoids bao gồm lycopene, axtaxanthin, beta-carotene và lutein. Nhóm […]

21/07/2021 GHD Biologicals

Hotline 0979050080